ÅRSMÖTE 11 FEBRUARI 2019 SPF SENIORERNA TÅGABORG

 

SPF Tågaborg

Föredragningslista vid årsmötet 11 februari 2019

§ 1.

Mötet öppnas

§2.

Parentation

§ 3.

Mötets stadgeenliga utlysande

§ 4.

Val av ordförande för mötet

§ 5.

Val av sekreterare för mötet

§ 6.

Val av två justerare att jämte ordförande att justeras dagens protokoll

§ 7.

Fastställande av röstlängd

§ 8.

Godkännande av föredragningslista

§ 9.

Godkännande av verksamhetsberättelsen

§ 10.

Godkännande av årsredovisningen

§ 11.

Revisionsberättelse

§ 12.

Beslut om ansvarsfrihet

§ 13.

Årsavgift för 2020

§ 14.

Beslut om antal styrelseledamöter

§ 15.

Val av ordförande på ett år

§ 16.

Val av styrelseledamöter

§ 17.

Val av två revisorer på ett år

§ 18.

Val av två ombud jämte suppleant till distriktets årsmöte

 

 

 

§ 19.

 

 

Val av valberedning

§ 20.

Motioner

§ 21.

Övriga frågor

§ 22.

Avtackning

§ 23.

Mötet avslutas