SPF Tågaborg


Föredragningslista vid årsmötet 12 februari 2018

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Parentation

§ 3. Mötets stadgeenliga utlysande

§ 4. Val av ordförande för mötet

§ 5. Val av sekreterare för mötet

§ 6. Val av två justerare att jämte ordförande att justeras dagens protokoll

§ 7. Godkännande av föredragningslista

§ 8. Godkännande av verksamhetsberättelsen

§ 9. Godkännande av årsredovisningen

§ 10. Revisionsberättelse

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet

§ 12. Årsavgift för 2019

§ 13. Beslut om antal styrelseledamöter

§ 14. Val av ordförande på ett år

§ 15. Val av styrelseledamöter

§ 16. Val av två revisorer på ett år

§ 17. Val av två ombud jämte suppleant till distriktets årsmöte

§ 18. Val av valberedning

§ 19. Övriga frågor

§ 20. Avtackning

§ 21. Mötet avslutas